Select Page

Pyrzowice – Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kancelaria

Sakrament chrztu

Niezbędne dokumenty:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres.)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
 • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

Po zakończonej Mszy świętej rodzice dziecka i rodzice chrzestni przechodzą do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów.

Katechezy chrzcielne dla rodziców i chrzestnych odbywają się w sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 1615.

Sakrament Bierzmowania

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, ale nie rodzice kandydata, bierzmowani i praktykujący katolicy.

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą,

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

 • systematyczne zgłębianie swojej wiary:
  • codzienna modlitwa,
  • coniedzielna Eucharystia,
  • systematyczna spowiedź,
  • czytanie prasy i książki katolickiej,
  • gorliwy udział w katechezie szkolnej,
  • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Sakrament małżeństwa

Sakrament Małżeństwa udzielany jest najczęściej w soboty w godzinach popołudniowych.
Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.
Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

 • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
 • dowody osobiste narzeczonych,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
 • indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),
 • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

Zapowiedzi głoszone są przez wywieszenie w gablocie w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

 • odbywają rozmowy w poradni rodzinnej,
 • narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu,
 • na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i przynoszą jeśli nie uczynili tego wcześniej:
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi.
Narzeczeni wraz ze świadkami na 20 minut przed godziną ślubu wstawiają sie do kancelarii w celu podpisania stosownych dokumentów.

Ślub poza swoją parafią:

 • Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
 • W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.
 • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.
 • Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
 • Jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania – należy skontaktować się z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji.
 • Ślub za granicą, ślub z obcokrajowcem – należy skontaktować się z ks. proboszczem narzeczonej lub narzeczonego i zasięgnąć informacji.
 • Ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat, a mniej niż 18, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.

Pogrzeb Katolicki

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła (KKK 1684).

Pogrzeb należy zgłosić w kancelarii parafialnej i przedstawić:

 • akt zgonu z USC,
 • kartę zgonu dla celów pochowania zwłok (od lekarza – potwierdzoną przez USC miejsca zgonu),
 • jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać pismo własnego ks. proboszcza o pochówku poza własną parafią,
 • informacje pisemną o przyjęciu przed śmiercią Sakramentu Chorych

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach należy natychmiast wezwać kapłana.

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej. O przystąpienie do spowiedzi zatroszczmy się wcześniej.
W kancelarii lub zakrystii rodzina i uczestnicy pogrzebu mogą zamówić Mszę świętą w intencji zmarłego.